GDPR

GDPR

Jakožto Subjekt údajů uděluji tímto společnosti BO - IMPORT s.r.o., IČ: 259 00 340, se sídlem Olomoucká 2371/189, 785 01 Šternberk, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25087 (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
  • jméno a příjmení, případně akademický(é) titul(y)
  • poštovní adresa
  • emailová adresa
  • telefonický kontakt

 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • Odběr zboží od Správce, zasílání obchodních nabídek Správce, případně další marketingová činnost Správce.

 3. Doba zpracování osobních údajů je:
  • Na dobu neurčitou, po dobu trvání účelu zpracování, nejvýše však do odvolání souhlasu.

 4. Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám jen jako tzv. zpracovatelům, tedy osobám, které budou na základě smluvního vztahu poskytovat služby Správci, a zpracování osobních údajů bude součástí onoho poskytování služeb.


Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), zároveň informuje, že:

 • Osobní údaje budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o odběr zboží od Správce nebo o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 • Při zpracování osobních údajů může dojít k jejich automatizovanému zpracování, tj. ke zpracování za použití výpočetní techniky, bez lidského zásahu, případně i k profilování, tj. k takové formě automatizovaného zpracování, na základě které dochází k vyhodnocení nebo předvídání aspektů v chování osob.
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Prohlašuji, že jsem byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že mnou uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.