Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti BO - IMPORT s.r.o., IČ: 259 00 340, se sídlem Olomoucká 2371/189, 785 01 Šternberk,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25087,
kontaktní telefon: +420 585 316 405, e-mail: info@bo-import.cz

pdfObchodní podmínky (klikněte pro stažení)
pdfFormulář pro odstoupení od kupní smlouvy (klikněte pro stažení)


1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) v platném znění vydává shora specifikovaná společnost BO - IMPORT s.r.o. (dále jen „prodávající“), která je plátcem DPH, tyto obchodní podmínky, jež se budou považovat za nedílnou součást každé kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

1.2 Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, a to buď prostřednictvím internetového obchodu (dále též „e-shop“) provozovaného prodávajícím na internetové adrese www.bo-import.cz (dále jen “webové stránky“), nebo i jakýmkoli jiným způsobem a na jakémkoli místě mimo e-shop.

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 občanského zákoníku, tzn. osoba, která uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem. Jedná-li kupující při objednávání a nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené taktéž občanským zákoníkem, avšak neužijí se jeho ust. § 2158 - § 2174b, upravující prodej zboží spotřebiteli.

1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.5 Tyto obchodní podmínky mají přednost před dispozitivními ujednáními obecně závazných právních norem a prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek, přičemž obě smluvní strany jsou vždy vázány zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy. V konkrétní kupní smlouvě lze sjednat ujednání odchylná od těchto obchodních podmínek a taková případná odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

2.1 Kupující může provádět objednávky a nákupy zboží ze svého uživatelského rozhraní, do nějž bude vstupovat na základě registrace na webových stránkách (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webových stránek.

2.2 Při registraci na webových stránkách i při objednávání zboží bez registrace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a tyto následně při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu či při objednávání zboží bez registrace budou prodávajícím považovány za správné a kupující odpovídá prodávajícímu za škodu, která by prodávajícímu vznikla z důvodu nesprávných údajů uvedených kupujícím.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je možný pod uživatelským jménem a je zabezpečen heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající neodpovídá kupujícímu za případné škody způsobenému zneužitím uživatelského jména či hesla.

2.4 Prodávající má právo zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 (dvanáct) měsíců nevyužívá, kdy kupující poruší své povinnosti plynoucí mu z kupní smlouvy či z těchto obchodních podmínek nebo je uživatelský účet zcela zjevně užit či opakovaně využíván k nekorektním obchodním praktikám, tj. způsobem příčícím se dobrým mravům, porušujícím běžné obchodní zvyklosti nebo hrozícím způsobit prodávajícímu škodu.

2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob či pro technickou závadu. Prodávající neodpovídá za případné obtíže či škody, které kupujícímu vzniknou z důvodu dočasné nepřístupnosti uživatelského účtu, a to i v případě, že by dočasná nedostupnost vznikla z důvodů na straně prodávajícího.

3.1 V e-shopu prodávající nabízí, a tedy prodává následující typ zboží: ruční nářadí, elektrické nářadí, měřidla, stroje a dílenský nábytek.

3.2 Kupující objednáním zboží z nabídky e-shopu (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na e-mailovou adresu kupujícího, uvedenou na uživatelském účtu kupujícího či v jeho objednávce (dále jen „elektronická adresa

3.3 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko obsahující nápis „objednávka zavazující k platbě“ či jiný nápis podobného charakteru a vyznění. Údaje uvedené v objednávce jsou pak prodávajícím považovány za správné a splňuje-li objednávka formální, obsahové i technické požadavky objednávky, jak jsou tyto nastaveny prodávajícím v rámci webových stránek, prodávající neprodleně po jejím obdržení toto kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

3.4 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží, způsob úhrady ceny a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího, jimiž jsou především jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa. Náležitosti objednávkového formuláře, včetně určení povinných údajů stanoví prodávající.

3.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých povinných náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

3.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v e-shopu, tj. že vystavení zboží v e-shopu není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku. Kupující tudíž nemá právní nárok na uzavření kupní smlouvy, tedy na potvrzení své objednávky ze strany prodávajícího.

3.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři se stanou součástí uzavřené kupní smlouvy pouze v případě souhlasu prodávajícího s nimi. V případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

3.8 V případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním nové objednávky ze strany kupujícího prodávajícímu a jejím následným potvrzením ze strany prodávajícího.

3.9 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zvláštního zřetele před potvrzením objednávky a tedy před uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky nebo má prodávající právo požadovat uzavření písemné kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Okolnostmi hodnými zvláštního zřetele jsou zejména specifický druh či charakter zboží nebo jeho neobvyklé množství, váha, objem či cena nebo též neobvyklé okolnosti a specifika na straně kupujícího apod.

3.10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám a nemá nárok na jejich úhradu či náhradu ze strany prodávajícího. Náklady na prostředky komunikace na dálku se na straně prodávajícího neliší od standardní sazby.

3.11 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uzavření smlouvy s kupujícím, který v minulosti podstatným způsobem či opakovaně porušil obchodní podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo vůči prodávajícímu provedl právní úkony, jimiž porušil dobré mravy; případně je prodávající oprávněn s takovým kupujícím uzavřít kupní smlouvu za specifických podmínek, např. s omezením způsobů doručení či platebních metod.

3.12 Prodávající má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů a škody, které mu vzniknou zaviněným poprušením právních povinností ze strany kupujícího.

3.12 Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

4.1 Cena veškerého zboží nabízeného v e-shopu je uváděna takovým způsobem, aby bylo zřejmé, kolik činí bez DPH i s DPH. Cena je udávána včetně všech poplatků s prodejem souvisejících, s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uváděna samostatně. Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu a pro účely konkrétní kupní smlouvy se vždy vychází z ceny uvedené v e-shopu k okamžiku, kdy je zboží kupujícím objednáno.

4.2 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy v případě, že cena u objednaného zboží bude na webových stránkách uvedena chybně, byť se bude jednat o chybu na jeho straně, přičemž vzhledem k okolnostem jejího uvedení a především s ohledem na uváděnou výši ceny musí být kupujícímu zřejmé, že se jedná o chybu (překlep).

4.3 Prodávající má právo pro různé skupiny kupujících stanovit rozdílné ceny. Tím se myslí především možnost stanovit jiné ceny pro registrované kupující, jimž se cena zobrazí po přihlášení na jejich uživatelský účet, a jiné ceny pro kupující, kteří si zboží objednají bez registrace. Prodávající má také právo vyhlašovat či rušit zvýhodněné ceny, bonusové a věrnostní programy a slevy a stanovovat podmínky pro účast na nich a jejich uplatnění.

4.4 Kupující nemá právní nárok na uzavření kupní smlouvy mimo e-shop za ceny uváděné v rámci e-shopu.

4.5 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží (vše společně pro účely této smlouvy označováno dále jako „cena zboží“) může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • a) v hotovosti na provozovně prodávajícího,
 • b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
 • c) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 123-7670800287/0100, vedený u KB.

4.6 Prodávající si vyhrazuje právo v rámci e-shopu nabídnout další způsoby platby dle aktuálního výběru na finančních trzích. Prodávající má také právo určit, při splnění jakých podmínek (např. v závislosti na hodnotě objednaného zboží) má kupující právo na bezplatné balné a dopravné.

4.7 V případě platby v hotovosti na provozovně prodávajícího či v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případech zvláštního zřetele hodných, zejména pokud kupující odmítne dodatečné potvrzení objednávky či uzavření požadované písemní kupní smlouvy dle čl. 3.8 těchto podmínek, je prodávající oprávněn požadovat úhradu kupní ceny ještě před odesláním zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 (tří) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.

4.8 Ust. § 2119 odst. 1 věta první občanského zákoníku, stanovující, že kupující nemusí kupní cenu zaplatit, dokud nemá možnost si věc prohlédnout, se zde nepoužije.

4.9 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Kupující tímto výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

4.10 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

5.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

5.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

5.3 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5.4 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené na webových stránkách. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

5.5 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad a dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce.

5.6 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, tzn. že i když dojde ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním kupujícího buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, nebude mít kupující právo domáhat se vůči prodávajícímu obnovení jednání o smlouvě, a to ani když prokáže, že změnu nemohl rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se kupujícímu stala až po uzavření smlouvy známou.

5.7 Kupující nesmí při využívání webových stránek používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webových stránek. Webové stránky je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

5.8 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky či na nich umístěné objekty (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky a jejich technické zázemí.

5.9 Každý odpovídá prodávajícímu za škodu, která by mu vznikla zneužitím e-shopu k nekalé praktice, včetně falešných objednávek apod.

5.10 Prodávající je do doby převzetí zboží kupujícím oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

5.11 Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek nastává i tehdy, nepřevezme-li kupující zboží, ačkoli již prodávající učinil vše pro to, aby mu s ním umožnil nakládat.

5.12 Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

5.13 Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené osobám nebo na věcech následným používáním zakoupeného zboží ani za škody vzniklé nakládáním a manipulací se zakoupeným zbožím. Výběr a nákup zboží činí kupující zcela na vlastní riziko a prodávající nenese žádnou odpovědnost za nevhodně vybrané a zakoupené zboží. Kupující je taktéž výhradně zodpovědný za užití zakoupeného zboží nevhodným způsobem, stejně jako za užití zboží ve spojení s jiným zbožím či s jinými nástroji a věcmi.

6.1 Možnosti způsobu přepravy zboží určuje prodávající a uvádí je na webových stránkách, stejně jako cenu přepravy, jejíž výše se odvíjí od cenových požadavků jednotlivých přepravců.

6.2 Konkrétní způsob přepravy u každé jednotlivé kupní smlouvy z těch, které v souladu s ujednáním čl. 6.1 nabízí prodávající, si volí kupující. V případě, že bude na základě zvláštního požadavku kupujícího smluven jiný způsob dopravy, než jaké nabízí prodávající, bude prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu veškerých nákladů s tímto doručením spojených.

6.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží, a toto je dopravcem vráceno prodávajícímu, není prodávající povinen doručovat zboží opakovaně a má právo od kupní smlouvy odstoupit. Kupující v takovém případě odpovídá prodávajícímu za škodu, která by mu v souvislosti s nepřevzetím zboží kupujícím vznikla.

6.4 Při převzetí zboží od přepravce či od jakéhokoli jiného subjektu (osoby), od nějž kupující zboží přebírá (dále jen „přepravce“), je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Potvrzením převzetí zboží, ať již na dodacím listu, na jiné obdobné listině nebo jakýmkoli jiným zaznamenatelným způsobem, kupující potvrzuje, že zásilku převzal neporušenou a na případnou pozdější reklamaci týkající se porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

6.5 Dodací lhůty uvádí prodávající na webových stránkách a jsou pouze orientační, tudíž prodávající neručí za jejich splnění a neodpovídá kupujícímu za následky způsobené jejich překročením. Prodávající je však vždy povinen dodat zboží nejpozději do 30 (třiceti) dnů, nebude-li při uzavírání kupní smlouvy dohodnuto jinak.

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a případně též § 2161 až 2174b občanského zákoníku).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, nebo takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující může očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 těchto obchodních podmínek se u zboží prodávaného za nižší cenu nepoužijí na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4 Obrázky uváděné v katalogu e-shopu jsou pouze orientační a kupujícímu nevzniká žádný právní nárok z důvodu případných zjevných nepřesností a překlepů uvedených v popisu zboží nabízeného v e-shopu.

7.5 V případě, že věc při převzetí kupujícím nesplňuje požadavky uvedené v čl. 7.2, není ve shodě s kupní smlouvou a kupujícímu vzniknou nároky, které jsou upraveny v občanském zákoníku.

7.6 Projeví-li se vada zboží zakoupeného spotřebitelem v průběhu 1 (jednoho) roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud se neprokáže opak nebo tak nevyplývá z charakteru vady.

7.7 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, shodné s adresou jeho sídla. Je-li v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Reklamuje-li zboží spotřebitel, může reklamovat zboží v provozovně prodávajícího, jejíž adresa je totožná s jeho sídlem, nebo i pomocí prostředků komunikace na dálku; prodávající pak musí reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího uplatnění.

8.1 Tato 8. část obchodních podmínek, tj. články 8.2 – 8.12, se vztahuje pouze na případy, kdy je kupující spotřebitelem.

8.2 V souladu s ustanovením § 1828 a § 1829 občanského zákoníku má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy, kterou uzavřel mimo prostor obvyklý pro podnikání prodávajícího. V uvedené lhůtě musí být odstoupení prodávajícímu odesláno, a to na adresu provozovny prodávajícího, která je shodná s adresou sídla, nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího, která je uvedena v záhlaví těchto obchodních podmínek a též na webových stránkách, nebo musí být takové odstoupení vůči prodávajícímu v této lhůtě učiněno jakýmkoliv jiným jednoznačným prohlášením kupujícího (např. zprávou přes Messenger, telefonátem apod.). V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

8.3 Právo odstoupit od kupní smlouvy dle této 8. části obchodních podmínek kupujícímu (spotřebiteli) vzniká jen tedy, pokud takovou smlouvu uzavřel s prodávajícím tzv. na dálku, tzn. v rámci e-shopu či jinak mimo prostor obvyklý pro podnikání prodávajícího.

8.4 Pro odstoupení lze využít vzorový formulář, který je umístěn na internetových stránkách prodávajícího. Kupující nicméně může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob.

8.5 Odstoupí-li kupující od smlouvy, smlouva se tím od počátku ruší a kupující odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

8.6 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

8.7 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.8 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

8.9 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající je oprávněn si naúčtovat i náklady spojené s uvedením výrobku do původního stavu, čímž se myslí i pořízení nového originálního obalu, je-li původní nepřiměřeně poničen. Snížení hodnoty zboží si je prodávající oprávněn započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.10 Kupující nemůže odstoupit od kupních smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku, což v případě typu zboží dodávaného prodávajícím (viz bod 3.1 těchto podmínek) znamená zejména, jedná-li o dodávku zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám či bylo dodáno jako potřebný díl při opravě nebo údržbě.

8.11 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8.12 Kupující může odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne jejího uzavření, jestliže při jejím uzavření bude dotčen nekalou soutěžní praktikou (například porušováním pravidel ze strany prodávajícího při realizaci slevových akcí apod.)

9.1 Je-li kupující spotřebitelem, tzn. osobou, která uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, může se pro mimosoudní řešení svého sporu s prodávajícím obrátit na Českou obchodní inspekci (dále jen „ČOI“), která je subjektem zajišťujícím takovéto mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

9.2 Návrh na zahájení řešení sporu může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku od chvíle, kdy uplatnil svůj nárok u podnikatele poprvé, a to pouze tehdy, pokud ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

9.3 Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu musí splňovat náležitosti stanovené zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a Pravidly pro mimosoudní řešení sporů, které jsou dostupné na webových stránkách ČOI. Návrh musí zejména obsahovat údaje o stranách sporu, vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se navrhovatel domáhá. K návrhu musí být přiložen doklad o tom, že se spotřebitel pokusil spor vyřešit s podnikatelem přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. Jedná se zejména o doklad o uzavření smlouvy, kopii korespondence stran apod.

9.4 Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možné podat nejlépe prostřednictvím internetového formuláře, který je taktéž dostupný na webovýh stránkách ČOI.

10.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR), případně dalšími obecně závaznými právními předpisy upravujícími tuto oblast.

10.2 Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad na ochranu osobních údajů a prodávající je u něj registrován jako správce osobních údajů pod reg. číslem 38344.

10.3 Osobními údaji jsou jakákoliv informace, která se týká konkrétní fyzické osoby (subjektu údajů), ať už jde o identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, rodné číslo, IČO/DIČ, telefonní číslo, e-mail, údaje o poloze, popisné údaje vypovídající o fyziologii člověka (např. výška, váha, velikost boty), informace z fotografií a kamerových záznamů, sociodemografické údaje (věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, zaměstnání, příjmy a výdaje, počet dětí) nebo údaje o jeho chování a preferencích.

10.4 Osobní údaje kupujícího, které prodávajícímu poskytne při uzavírání kupní smlouvy, mohou být prodávajícím zpracovány a využity pro účely uzavření té které konkrétní kupní smlouvy, k níž směřuje objednávka kupujícího, i bez speciálního souhlasu kupujícího. Jiné a další zpracovávání osobních údajů kupujícího je však možné jen na základě speciálního souhlasu kupujícího, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.

10.5 Kupující odpovídá za to, že uvádí své osobní údaje prodávajícímu pravdivě a do doby, než sdělí prodávajícímu jejich případnou změnu, je prodávající oprávněn vycházet z předpokladu, že kupujícím uvedené údaje jsou pravdivé a správně.

10.6 Prodávající je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí subjekt, je však s ním povinen uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů a přijmout taková opatření, aby zabránil zneužití, úniku či jinému ohrožení osobních údajů.

10.7 Kupující má především následující práva týkající se jeho osobních údajů:

 • a) Právo na přístup k osobním údajům, které znamená nárok získat od prodávajícího informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.
 • b) Právo, aby prodávající opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
 • c) Právo na výmaz osobních údajů, které představuje povinnost prodávajícího zlikvidovat osobní údaje, které o kupujícím zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a kupující o to požádá.
 • d) Právo, aby prodávající v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.
 • e) Právo vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech prodávajícího, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
 • f) Právo na přenositelnost údajů, které dává kupujícímu možnost získat osobní údaje, které poskytl prodávajícímu, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může kupující následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby je prodávající přímo předal jinému správci.
 • g) Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

10.8 Případná další práva, resp. konkretizace práv kupujícího související s ochranou osobních údajů, jsou uvedena na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, k němuž se též může kupující obracet se stížnostmi či podněty, bude-li s postupem prodávajícího v této právní oblasti nespokojen.

10.9 Ve vztahu k prodávajícímu může kupující svá práva uplatnit formou vzorové žádosti dostupné na tomto odkazu, případně svou vlastní formou a způsobem, z nějž bude zřejmé, co požaduje, přičemž tento požadavek bude mít zároveň oporu v právním řádu.

10.10 Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že při využívání e-shopu může v rámci provázanosti internetu, jakožto rozsáhlé komunikační sítě, docházet k tomu, že navštívená webová stránka odešle do prohlížeče krátký textový soubor (tzv. „cookie“), který umožní webu zaznamenat informace o návštěvě kupujícího, například preferovaný jazyk a další nastavení, čímž na jedné straně dochází ke zjednodušení komunikace a výraznému zefektivnění při používání internetových stránek, vč. e-shopu, zároveň však mohou být tímto způsobem webem získávány jisté doplňující informace o kupujícím, jako je např. výše zmíněný jazyk komunikace, preferované zboží apod. K tomuto jevu dochází automaticky, bez možnosti prodávajícího tuto skutečnost ovlivnit, přičemž takto získávané informace neslouží prodávajícímu a tento je neshromažďuje; u prodávajícího dochází toliko ke shromažďování dat výslovně uváděných kupujícím při registraci či při vyplňování nákupního formuláře apod.

11.1 Primární způsob doručování písemností mezi prodávajícím a kupujícím je s využitím provozovatele poštovních služeb, a to u prodávajícího na adresu jeho provozovny, kterou je zároveň adresa jeho sídla, tj. Olomoucká 2371/189, 785 01 Šternberk, a u kupujícího na adresu, která bude ke dni odesílání zásilky zadaná na jeho uživatelském účtu nebo v objednávce. Zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb se považuje za doručenou desátý den po odeslání i v případě, že adresát zásilku nepřevezme.

11.2 Kupujícímu může být doručováno též na jeho elektronickou adresu z jeho uživatelského účtu či z objednávky ke dni odeslání elektronické pošty. Není-li průkazné dřívější doručení, považuje se elektronická zásilka za doručenou desátým dnem ode dne jejího odeslání.

11.3 Prodávajícímu může být též doručováno elektronickou poštou na adresu uvedenou na webových stránkách, ovšem taková zásilka se považuje za doručenou jedině tehdy, pokud prodávající její doručení kupujícímu potvrdí.

11.4 Je-li kupující spotřebitelem, může různé úkony vůči prodávajcímu, jako je např. reklamace, uplatnění nároku z vad zboží či odstoupení od smlouvy, mimo způsoby doručování uvedené v bodech 11.1 a 11.3 činit též těmi způsoby či za použití takových prostředků, jaké jsou uvedeny v těch ustanoveních těchto obchodních podmínek, která se toho kterého konkrétního typu úkonu týkají.

12.1 Ustanovení této 11. části obchodních podmínek se vztahuje pouze na případy, kdy kupující není spotřebitelem, nýbrž podnikatelem, tzn. že kupní smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

12.2 Strany se v souladu s ust. § 89a zák. č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád) dohodly, že pro rozhodování veškerých jejich sporů vzniklých z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním bude jako soud prvního stupně místně příslušným obecný soud prodávajícího.

13.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními

13.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

13.3 Tyto smluvní podmínky jsou účinné od 6. 1. 2023